• Úvod
 • Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti UNNYO s.r.o., IČ 07672811,

se sídlem Nová 486/32, 591 02 Žďár nad Sázavou, tel.: +420 565 653 118,
e‑mail: unnyo@unnyo.cz

www.unnyo.cz


I.

Výklad pojmů

 1. Prodávající: UNNYO s.r.o., IČ 07672811, se sídlem Nová 486/32, 591 02 Žďár nad Sázavou, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně odd. C, vl. 109483.
 2. Kupující – fyzická podnikající nebo právnická osoba, která s Prodávajícím uzavře kupní smlouvu, rámcovou kupní smlouvu či jakoukoliv další smlouvu, jejímž předmětem je závazek Prodávajícího dodat zboží a závazek Kupujícího uhradit za zboží kupní cenu.
 3. Zboží – veškerý sortiment Prodávajícího nabízený ke koupi.
 4. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 5. VOP – tyto Všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího.
 6. Smlouvy – kupní smlouvy nebo rámcové kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím. Pokud se jedná o zhotovení díla dle zadání Kupujícího, jedná se o smlouvu o dílo. V textu dále též jako smlouva kupní.

II.

Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechna práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím.
 2. Smlouvy, přílohy smluv a tyto VOP společně tvoří úplnou a celistvou kupní smlouvu, která představuje souhrn práv a povinností smluvních stran ve vztahu k dodání zboží dle podmínek kupní smlouvy. V případě, že vznikne nesoulad nebo rozpor mezi Smlouvami a těmito VOP, mají tyto dokumenty právní přednost v následujícím pořadí: kupní smlouva, rámcová kupní smlouva a tyto VOP. Tyto VOP mají přednost před těmi ustanoveními zákona, která nemají kogentní povahu.
 3. Smlouvy jsou uzavírány dle podmínek v těchto VOP.
 4. Nabídky Prodávajícího uvedené v reklamních materiálech, katalozích a na internetu jsou nezávazné a slouží pouze k obecné orientaci Kupujícího o zboží nabízeném Prodávajícím, který si podmiňuje možnost změny, opravy tiskových vad a chyb.

III.

Dílčí kupní smlouvy

 1. Smlouvy budou uzavírány na základě písemných objednávek Kupujícího, které budou zasílané Prodávajícímu poštou, faxem, e‑mailem, prostřednictvím elektronického objednávkového systému nebo budou učiněny osobně.
 2. Každá jednotlivá objednávka vystavená Kupujícím musí obsahovat minimálně následující náležitosti: Identifikaci Kupujícího (jméno, příjmení/firma, sídlo/místo podnikání, IČ/DIČ), druh zboží, množství zboží, způsob platby, místo dodání, uvedení odpovědné osoby, která za objednávku Kupujícího odpovídá.
 3. Bude-li objednávka neúplná, nesrozumitelná, či vyplněna nesprávně, je Kupující povinen ji na výzvu Prodávajícího upravit tak, aby měla všechny náležitosti uvedené v předchozím odstavci.
 4. Smlouva je uzavřena konečným potvrzením objednávky Prodávajícím. Automaticky zasílaná odpověď není považována za potvrzení objednávky.
 5. Prodávající je oprávněn objednávku vzhledem ke svým možnostem omezit nebo od počátku zrušit, přičemž Kupující nemá nárok na náhradu škody, která mu v souvislosti se zrušením objednávky vznikne, když Kupující se přijetím těchto VOP výslovně vzdává práva na náhradu škod, které mu zrušením objednávky ze strany Prodávajícího mohou vzniknout. Pokud dojde po přijetí objednávky na straně Prodávajícího ke změně podmínek, za kterých má být objednané zboží dodáno, je Smlouva uzavřena převzetím zboží Kupujícím.
 6. Smlouvy mohou být uzavírány i písemně, na základě dohody obou smluvních stran.

IV.

Cena

 1. Kupní cena zboží je sjednána ve Smlouvě. V případě pochybností platí, že cena zboží účtována fakturou Prodávajícího je cenou sjednanou při uzavírání Smlouvy.
 2. Ke kupní ceně bude připočtena DPH ve výši a v souladu s právními předpisy platnými ke dni zdanitelného plnění.
 3. Podmínky pro případné poskytnutí slevy z kupní ceny zboží, množstevní slevy či skonta a rabaty musí být výslovně písemně dohodnuty ve smlouvách.

V.

Platební podmínky

 1. Kupní cena bude uhrazena Kupujícím na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Prodávajícím.
 2. Splatnost faktur se sjednává se lhůtou 14 kalendářních dnů ode dne jejich vystavení, nebude-li na faktuře uvedena lhůta delší nebo stranami dohodnuto jinak.
 3. Kupní cena se považuje za zaplacenou dnem připsání příslušné finanční částky na účet Prodávajícího.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat platbu za zboží přede dnem jeho dodání.
 5. V případě prodlení Kupujícího se zaplacením i části kupní ceny, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody.
 6. Prodávající a Kupující vylučují aplikaci § 1971 občanského zákoníku.
 7. V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny není Prodávající povinen dodat další doposud nedodané zboží na základě uzavřené Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím; Prodávající neodpovídá Kupujícímu za žádnou škodu, která vznikne z důvodu zastavení dalších dodávek zboží pro neplacení kupních cen po splatnosti.

VI.

Dodací podmínky

 1. Místo plnění (dodání) bude uvedeno v objednávce Kupujícího. Nebude-li výslovně dohodnuto jinak, je místem plnění sídlo Kupujícího.
 2. Je-li dohodnutým místem plnění sídlo Prodávajícího, sídlo, příp. provozovna Kupujícího nebo jiné místo určené Kupujícím, splní Prodávající svoji povinnost dodat zboží tím, že předá zboží Kupujícímu v sídle Prodávajícího nebo předá zboží prvnímu dopravci k přepravě do sídla, případně provozovny Kupujícího nebo jiného místa určeného Kupujícím.
 3. Kupující je povinen objednané zboží, ve sjednané době a na určeném místě převzít a jeho převzetí potvrdit na dodacím listě. Dodací list bude zároveň sloužit jako doklad o tom, že Kupující objednané zboží řádně převzal.
 4. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého dodacího listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
 5. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je Kupující povinen neprodleně oznámit e-mailem na adresu: unnyo@unnyo.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou Prodávajícímu. Na pozdější reklamace z důvodu poškození obalu či jiného poškození při přepravě nebude brán zřetel.
 6. Prodávající je oprávněn dodat zboží i před sjednaným datem dodání. Takto dodané zboží je Kupující povinen převzít, a to i dílčí plnění, v souladu s těmito VOP.
 7. V případě sjednání místa plnění v sídle Prodávajícího a současně v případě, že Kupující se ve sjednaném termínu objednané zboží nepřevezme, bude zboží Prodávajícím zasláno na náklady Kupujícího poštovní přepravou na adresu sídla nebo jinou udanou adresu Kupujícího.
 8. Pokud Kupující odmítne převzít zboží, které mu bude řádně dodáváno Prodávajícím, má Prodávající nárok na úhradu nákladů spojených s dodávaným zboží.
 9. Při předání jsou smluvní strany povinny podepsat předávací protokol.
 10. Ke zboží budou Kupujícímu předány všechny návody a příslušná dokumentace potřebná k provozu takového zboží.

VII.

Výhrada vlastnictví a nebezpečí škod

 1. Vlastnické právo přechází na Kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny vč. DPH.
 2. Do té doby je Kupující povinen zdržet se veškerého nakládání se zbožím, které by bránilo Prodávajícímu převzetí zboží zpět v nepoškozeném a nepoužitém stavu; toto ustanovení se nevztahuje na použití zboží k výrobním účelům, pro které je zboží určeno. Kupující není oprávněn umožnit použití zboží, za které dosud neuhradil jeho kupní cenu, třetím osobám a zejména není oprávněn umožnit třetím osobám nakládání se zbožím, jako by k němu měl vlastnické právo (tzn. zákaz dalšího prodeje takového zboží).
 3. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem předání zboží Kupujícímu nebo v případě, že Kupující zboží nepřevezme, okamžikem, kdy mu Prodávající umožní nakládat se zbožím.
 4. Je-li zboží dodáváno předáním prvnímu přepravci, dochází k přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího tímto předáním prvnímu přepravci.

VIII.

Práva z vad a záruka za jakost

 1. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co

nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství; je-li zboží dodáváno odesláním (tj. předáním přepravci), je Kupující oprávněn prohlídku odložit do doby dopravení do místa určení. Kupující je povinen písemně oznámit Prodávajícímu zjevné vady a chybějící množství zboží při převzetí zboží, ostatní ihned poté, kdy je zjistil nebo kdy je při vynaložení odborné péče zjistit měl a mohl.

 1. V rámci reklamace vad zboží je Kupující oprávněn:
 2. a) požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné nebo dodáním chybějícího zboží, nebo
 3. b) požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné, nebo
 4. c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
 5. Volba mezi nároky uvedenými v odst. 2. Kupujícímu náleží, jen jestliže ji oznámí Prodávajícímu řádně a včas dle odst. 1. Uplatněný nárok nemůže Kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího.
 6. Kupující musí vady Prodávajícímu oznámit bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit. V ostatním se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
 7. Kupující a Prodávající tímto vylučují účinnost ust. § 2108 NOZ a Kupující je tak povinen i v případě reklamace vad dodaného zboží zaplatit jeho plnou cenu, účtovanou v souladu se Smlouvou Prodávajícím.
 8. V případech, kdy Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost zboží, vyplývá tato skutečnost a doba záruky z obsahu písemně uzavřené Smlouvy nebo z obsahu písemného prohlášení Prodávajícího ve formě Záručního listu nebo z obsahu veřejného oznámení. Odpovědnost Prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi, které nezpůsobil Prodávající ani osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek. Kupující je povinen nárok plynoucí ze záruky za jakost uplatnit u Prodávajícího ihned po vzniku takového nároku, jinak mu nárok ze záruky za jakost zaniká. Na postup Prodávajícího při vyřízení nároku ze záruky za jakost se použijí ustanovení těchto VOP dle odst. 2. až 5. tohoto článku VOP.
 9. Kupující se zavazuje nakupovat náhradní díly pouze u Prodávajícího. Prodávající odpovídá za funkčnost zboží pouze s těmito díly.

IX.

Doba trvání smluv

 1. Prodávající je oprávněn od Smluv odstoupit v případě, že Kupující porušuje povinnosti stanovené ve Smlouvách nebo těchto VOP, zejména v případě nezaplacení kupní ceny do dne splatnosti, či poškození dobrého jména Prodávajícího nebo porušení povinností v čl. X. – XII těchto VOP.
 2. Pozbytí platnosti rámcové kupní smlouvy nemá vliv na platnost a účinnost uzavřených dílčích kupních smluv a pozbytí platnosti jednotlivé dílčí kupní smlouvy nemá vliv na platnost rámcové kupní smlouvy nebo jiných dílčích kupních smluv.
 3. Odstoupení musí mít písemnou formu a musí být odesláno druhé smluvní straně. Smlouva končí dnem doručení takového odstoupení druhé smluvní straně.
 4. Pro případ pochybností smluvní strany dohodly, že odstoupení se považuje za doručené třetím (3) dnem ode dne jeho prokazatelného odeslání.
 5. V případě ukončení Smluv je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu Zboží, které bylo Kupujícímu dodáno a za které nezaplatil kupní cenu, a to do 3 pracovních dnů od účinnosti odstoupení od takové Smlouvy.

X.

Antikorupční ustanovení

 1. Kupující se zavazuje plně dodržovat veškeré platné antikorupční zákony.
 2. Kupující prohlašuje, že není on ani jeho pověření zástupci v současné době a během platnosti Smluv se ani nestanou úředníkem ani státním zaměstnancem či členem vlády nebo politické strany. Pokud se Kupující či jeho zaměstnanec, spolupracovník, člen orgánu a další spřízněné osoby stanou státním zaměstnancem, členem vlády nebo politické strany, je povinen neprodleně o takové skutečnosti Prodávajícího informovat.
 3. Nedodržení veškerých antikorupčních zákonů Kupujícím nebo neoznámení skutečnosti uvedené v odst. 2 tohoto článku bude považováno za podstatné porušení této smlouvy a Prodávající je oprávněn v takovém případě odstoupit od Smlouvy.
 4. Prodávající neodpovídá za žádné nároky či způsobené škody, ke kterým došlo v souvislosti s porušením výše uvedených povinností. Prodávající má nárok na náhradu škody, která mu vznikne v důsledku porušení uvedených povinností Kupujícím.

XI.

Ustanovení proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

 1. Kupující prohlašuje, že dodržuje právní předpisy určené k boji proti praní špinavých peněz.
 2. V případě, že Prodávajícímu vznikne důvodná pochybnost či podezření týkající se možného praní peněz, je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit.
 3. Prodávající neodpovídá za žádné nároky či způsobené škody, ke kterým došlo v souvislosti s porušením výše uvedených povinností. Prodávající má nárok na náhradu škody, která mu vznikne v důsledku porušení uvedených povinností Kupujícím.

XII.

Hospodářská soutěž a autorská práva, zákaz podpory terorismu

 1. Kupující bere na vědomí, že Prodávající dodržuje veškeré zákony a předpisy omezující či kontrolující národní bezpečnost, výrobu a šíření jaderných zbraní, raketových technologií, chemických a biologických zbraní a Kupující se zavazuje tyto předpisy dodržovat.
 2. Kupující se zavazuje zboží nepoužít pro výrobu biologických zbraní, jaderných programů (včetně aktivit souvisejících s jaderným výbušným zařízením, jadernými reaktory), neposkytnout jej vojenským, policejním nebo zpravodajským institucím.
 3. Kupující se zavazuje dodržovat všechny právní předpisy upravující hospodářskou soutěž a zdržet se nekalosoutěžního jednání.
 4. Kupující se zavazuje dodržovat a respektovat všechna autorská práva, práva vyplývající z ochranných známek a dalších institutů chránících autorská práva. Kupující není oprávněn dále prodávat zboží či poskytovat třetím subjektům či sám je používat v tzv. zakázaných státech. Seznam zakázaných států je uveden na webové adrese http://www.treasury.gov/resourcecenter/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx. Jedná se zejména o země Kuba, Írán, Sýrie, Súdan, Severní Korea. Do tzv. zakázaných zemí je možné dodávat zboží či přeprodávat Zboží pouze po předchozím souhlasu Prodávajícího.
 5. Kupující prohlašuje, že dodržuje právní předpisy určené k boji proti financování a podpoře terorismu.
 6. Kupující nesmí použít zboží k podpoře terorismu, či dodávat jej do států uvedených v seznamech Spojených států amerických jako zakázané státy, osoby, oblasti.
 7. Kupující se zavazuje neprodávat, či jinak neposkytovat zboží od Prodávajícího armádě, Policii, organizacím pro výzkum vesmíru.
 8. V případě porušení ustanovení tohoto článku Kupujícím je Prodávající oprávněn od Smlouvy bez zbytečného odstoupit.
 9. Prodávající neodpovídá za žádné nároky či způsobené škody, ke kterým došlo v souvislosti s porušením výše uvedených povinností. Prodávající má nárok na náhradu škody, která mu vznikne v důsledku porušení uvedených povinností Kupujícím.

XIII.

Vyšší moc

 1. Žádná smluvní strana není odpovědna za jakékoli nesplnění povinností ze Smluv s výjimkou povinnosti zaplatit kupní cenu, pokud toto nesplnění či prodlení bylo způsobeno mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou, která nastala nezávisle na vůli povinné strany a bránila jí ve splnění její povinnosti (dále jen „vyšší moc“). Překážka vzniklá z osobních poměrů povinné strany nebo vniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka kterou byla povinná strana povinna překonat, ho však z odpovědnosti za splnění závazku nezprostí.
 2. Za Vyšší moc se pro účely této kupní smlouvy, pokud splňují předpoklady uvedené v předcházejícím odstavci, považují zejména:

- havárie nebo závažná porucha výrobního zařízení Prodávajícího nebo výrobního zařízení dodavatele surovin nebo polotovarů pro prodávajícího nebo

- přírodní katastrofy, požáry, zemětřesení, sesuvy půdy, povodně, záplavy, vichřice nebo jiné atmosférické poruchy a jevy značného rozsahu nebo

- války, povstání, vzpoury, občanské nepokoje nebo stávky nebo

- rozhodnutí nebo normativní akty orgánů veřejné moci, regulace, omezení, zákazy nebo jiné zásahy státu, orgánů státní správy nebo samosprávy.

 1. Smluvní strana, která porušila, porušuje nebo předpokládá s ohledem na všechny známé skutečnosti, že poruší svoji povinnost z kupní smlouvy, a to v důsledku nastalé události Vyšší moci, je povinna bezodkladně informovat o takovém porušení nebo události druhou smluvní stranu a vyvinout veškeré možné úsilí k odvrácení takové události nebo jejích následků a k jejich odstranění.
 2. V případě, že působení Vyšší moci je delší než 90 dní, může kterákoliv smluvní strana od kupní smlouvy odstoupit.

XIV.

Ochrana osobních údajů

 1. Nakládání s osobními údaji kupujících (jsou-li fyzickými osobami) podléhá legislativě týkající se ochrany osobních údajů, zejména Nařízení EU 2016/679. Podmínky ochrany osobních údajů jsou předmětem samostatného dokumentu, který je nedílnou součástí těchto VOP, dostupného na webu www.unnyo.cz

Závěrečná ujednání

 1. V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto VOP neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních smluvních ujednání. Smluvní strany jsou si povinny poskytnout vzájemnou součinnost k tomu, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To samé platí i pro případ smluvní mezery.
 2. Smluvní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí výlučně českým právem, zejména občanským zákoníkem, a to v částech neupravených těmito VOP či Smlouvami.
 3. Práva a povinnosti z jednotlivých Smluv přecházejí i na případné právní nástupce smluvních stran. Veškeré spory plynoucí ze smluvních vztahů mezi Prodávajícím a Kupujícím budou projednávány českými soudy. Pro případ mezinárodního obchodu se vylučuje použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
 4. Znění obchodních podmínek může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Je-li spojen následek či účinek projevu vůle dle těchto VOP s doručením, považuje se za den doručení třetí den po prokazatelném předání písemně zachyceného projevu vůle držiteli poštovní licence, adresovaný do sídla druhé smluvní strany; toto ustanovení platí i v případě, že k doručení zásilky vůbec nedošlo.
 5. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vyvěšení v provozovnách Prodávajícího či na jeho webu, a to dnem 7.1. 2019. Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi Prodávajícím a Kupujícím ode dne 7.1. 2019 se řídí těmito VOP.
 6. Kupující se zavazuje, že neposkytne, nezpřístupní, ani jinak neumožní přístup jakékoli třetí osobě nebo nevyužije pro sebe nebo pro jiného, nepoužije v rozporu s účelem Smluv jakékoli informace konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné kupujícímu zpřístupněné prodávajícím přímo či nepřímo, v hmotné či nehmotné podobě nebo se kterými se seznámí v souvislosti s plněním povinností dle Smluv a těchto VOP (povinnost mlčenlivosti).
 7. Povinnost mlčenlivosti neplatí ohledně informací,
  • které kupující získal před uzavřením smlouvy, aniž by porušil jakoukoli právní povinnost,
  • které prodávající sám poskytl třetí straně nebo zveřejnil před uzavřením smlouvy nebo v době její platnosti,
  • které se staly obecně dostupnými před uzavřením smlouvy nebo v době její platnosti bez porušení povinnosti mlčenlivosti některé ze smluvních stran,
  • které budou prodávajícím při poskytnutí nebo zpřístupnění výslovně písemně označeny jako informace, na které se povinnost mlčenlivosti nevztahuje, a
  • jejichž poskytnutí je nezbytné pro účely plnění smlouvy, a to pouze k poskytnutí takových informací schváleným subdodavatelům kupujícího a za podmínky, že takový subdodavatel bude k ochraně informací zavázán minimálně ve stejném rozsahu, jako je zavázán kupující
 8. Tyto VOP se vztahují na veškeré dodávky zboží Prodávajícího. Případné odběrní podmínky, uvedené nebo předtištěné na objednávce Kupujícího, jakož i jakékoliv jiné podmínky v objednávce Kupujícího, které nejsou v souladu s těmito VOP, se na smluvní vztah založený Smlouvami nepoužijí.
 9. Prodávající je oprávněn postoupit svá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy na jakoukoliv třetí osobu.
 10. Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě je Prodávající osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 11. Prodávající a Kupující tímto souhlasně sobě navzájem prohlašují, že:
 • nemá vůči druhé straně žádná práva z předsmluvní odpovědnosti (tj. z jednání či opomenutí této druhé strany v průběhu jednání o uzavření Smlouvy),
 • na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku; v právním vztahu dle této Smlouvy tedy žádná ze stran nemůže uplatnit právo na obnovení jednání o smlouvě v důsledku podstatné změny okolností dle ust. § 1765 odst. 1 ani právo na změnu či zrušení této Smlouvy soudem dle ust. § 1766 občanského zákoníku,
 • při uzavírání Smlouvy nebyla slabší smluvní stranou.
 1. Prodávající a Kupující prohlašují, že všechna ujednání Smlouvy jsou výsledkem vzájemného svobodného vyjednávání obou stran.
 2. Všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího se zveřejňují vyvěšením v provozovnách Prodávajícího a/nebo vytištěním na rub faktur a/nebo umístěním na internetových stránkách Prodávajícího na webové adrese unnyo.cz

UNNYO s.r.o.,

zastoupena Ing. Pavlem Prokopem,

jednatelem