• Úvod
 • Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Potvrzením a odesláním formuláře udělujete svobodný a informovaný souhlas správci osobních údajů, společnosti UNNYO s.r.o., IČ 07672811, se sídlem Nová 486/32, 591 02 Žďár nad Sázavou (dále jen „správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) a dalších zákonů ČR zpracovával následující osobní údaje subjektu údajů (společně dále jen „OÚ“):

 • jméno a příjmení
 • emailová adresa
 • telefonní číslo

Výše uvedené osobní údaje bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:

 • zasílání letáků s nabídkou zboží do schránky subjektu údajů (prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb)
 • zasílání informací o novinkách a změnách cen zboží prostřednictvím emailu a SMS

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu 3 let.

Osobní údaje budou správcem zpracovávány elektronicky – na zabezpečeném serveru správce a v písemné podobě.

Správce prohlašuje, že:

 • při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR
 • bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny
 • osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely
 • nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR
 • nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám

Správce tímto v souladu s ust. čl. 13 GDPR poučuje a informuje subjekt údajů, že:

 • osobní údaje objednatele budou zpracovávány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
 • důvodem poskytnutí osobních údajů kupujícího je zájem kupujícího o zasílání letáků s nabídkou zboží do schránky a zasílání informací o novinkách a změnách cen zboží prostřednictvím emailu a SMS,
 • má právo přístupu k jeho osobním údajům, má právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, má právo na informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a má právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • má právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které byly správci poskytnuty, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu),
 • má právo souhlas kdykoliv odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. Takové právo tedy objednateli nenáleží zejména tehdy, pokud je zpracování údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje

Subjekt údajů je oprávněn odvolat souhlas formou písemné informace zaslané na adresu správce nebo na e-mailovou adresu unnyo@unnyo.cz, a to i před uplynutím doby, na niž byl souhlas udělen, dále má právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

Subjekt údajů prohlašuje, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně, že si je vědom svých práv podle ust. § 12 a 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDPR.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.